Προκατασκευασμένη οικία

Προσθήκη προκατασκευασμένης οικίας σε υφιστάμενη ισόγεια οικοδομή